UKTC Archive

TPO Document discrepancy

Subject: TPO Document discrepancy
From: Staden, Richard
Date: Mar 18 2019 10:25:54
If you have received this email in error, please notify us by telephone on 
01437 XXXXXX and delete it from your computer immediately. Os ydych chi wedi 
derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal â rhoi gwybod inni trwy 
ffonio 01437 XXXXXX. Wedyn dylech ddileu’r e-bost ar unwaith oddi ar eich 
cyfrifiadur.


Dear All
I have come across a 1994 TPO that shows a group on the plan but does not 
include it in the Schedule. Does anyone know whether there is a legal 
precedent to adopt the drawing or the schedule in these cases?

Thanks

Richard Staden
Landscape Officer
Conservation Team
Pembrokeshire County Council
01437 XXXXXX


**************************************************************************************************************
This document should only be read by those persons to whom it is addressed, 
and be used by them for its intended purpose; and must not otherwise be 
reproduced, copied, disseminated, disclosed, modified, distributed, published 
or actioned. If you have received this email in error, please notify us 
immediately by telephone on 01437 XXXXXX and delete it from your computer 
immediately. This email address must not be passed on to any third party nor 
be used for any other purpose.
Pembrokeshire County Council Website - http://www.pembrokeshire.gov.uk
Please Note: Incoming and outgoing e-mail messages are routinely monitored 
for compliance with our IT Security, and Email/Internet Policy.
This signature also confirms that this email message has been swept for the 
presence of computer viruses and malicious code.
Pembrokeshire County Council 
Phone Number 01437 XXXXXX 
Email enquiries@xxxxxxxxxxxxxx.gov.uk 

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond within a 
maximum of 15 working days. We will respond in the language in which the 
correspondence is received (unless you ask us to do otherwise). 

For a copy in large print, easy-read, Braille, audio or an alternative 
language, please contact the person who sent this email.
***************************************************************************************************************
Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei darllen, 
a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni ddylid fel 
arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu, dosbarthu, cyhoeddi 
na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost hwn trwy 
gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar unwaith trwy ffonio 01437 
764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar unwaith. Ni ddylid rhoi'r 
cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i ddefnyddio ar gyfer unrhyw 
ddiben arall chwaith.
Gwefan Cyngor Sir Penfro -  www.sir-benfro.gov.uk
Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon a’u derbyn yn cael eu 
monitro’n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio â’n Diogelwch TG, a’n Polisi 
E-bost/Rhyngrwyd.
Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei 
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.
Cyngor Sir Penfro
Rhif ffôn  01437 XXXXXX 
E-bost ymholiadau@xxxxxxxxxxx.gov.uk 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb cyn pen 
15 diwrnod gwaith fan bellaf. Byddwn yn ymateb yn yr un iaith â’r ohebiaeth a 
dderbyniwyd (oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud yn wahanol).

Os am gopi mewn print mawr, fformat hawdd ei ddarllen, Braille, sain neu mewn 
iaith arall, cysylltwch â’r person a anfonodd yr e-bost hwn. 
***************************************************************************************************************
-- 
The UK Tree Care mailing list
To unsubscribe send mailto:uktc-unsubscribe@xxxxxx.tree-care.info

The UKTC is supported by Bosky Trees arboricultural consultancy
http://www.boskytrees.co.uk/